top of page
brunt.jpg

2. KYU

BRÚNT BELTI

Kihon

 1. Kizamizuki - Oizuki Jodan Gyakuzuki Chudan

 2. Maegeri Renzuki 

 3. (Stíga aftur) - Ageuke Gyakuzuki
  - Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki
  - Sotouke Yokoempi Urakenuchi
  - Shutouke Maeashigeri Nukite

 4. Shutouke Maeashi Mawashigeri Nukite

 5. Yokogeri kekomi Gyakuzuki

 6. Mawashigeri Urakenuchi Gyakuzuki

 7. Ushirogeri

 8. Maegeri - Yokogeri kekomi - Mawashigeri - Ushirogeri Gyakuzuki

 9. Uramawashigeri Gyakuzuki

 10. Maegeri Renzuki 
  (st. aftur) Ageuke
  (st. fram) Mawashigeri Jodan Urakenuchi
  (st. fram) Oizuki

 11. Maegeri Jodan Yokogeri Chudan (sama fót)


Kata

Bassai Dai


Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri, Ushirogeri, Yokogeri) 

bottom of page