top of page
brunt.jpg

3. KYU

BRÚNT BELTI

Kihon

 1. Kizamizuki - Oizuki Jodan Gyakuzuki Chudan

 2. Maegeri - Oizuki Gyakuzuki

 3. Maegeri - Yokogeri - Mawashigeri - Ushirogeri Gyakuzuki

 4. Ageuke Sotouke Gedanbarai (m. sömu hendi) Gyakuzuki

 5. Yokogeri Kekomi Gyakuzuki

 6. Mawashigeri Jodan Urakenuchi Gyakuzuki

 7. Ushirogeri Gyakuzuki

 8. Shutouke Maeashi Mawashigeri Nukite

 9. Maegeri Renzuki 
  (st. aftur) Ageuke
  (st. fram) Mawashigeri Jodan Urakenuchi
  (st. fram) Oizuki

 10. Maegeri Mawashigeri (sama fót, stíga fram)

 11. Maegeri Jodan Yokogeri Chudan (sama fót, fram / til hliðar)


Kata

Tekki Shodan


Kumite

Jiyu Ippon Kumite (Jodan, Chudan, Maegeri, Mawashigeri) 

bottom of page