top of page
rautt.jpg

7. KYU

RAUTT BELTI

Kihon

 1. Sanrenzuki

 2. Oizuki jodan

 3. Oizuki chudan

 4. Ageuke Gyakuzuki

 5. Sotouke Yokoempi

 6. Gedanbarai Gyakuzuki

 7. Uchiuke Gyakuzuki

 8. Shutouke (Kokutsudachi)

 9. Shutouke Nukite

 10. Maegeri rengeri (Jodan - Chudan)

 11. Mawashigeri

 12. Yokogeri keage (Kibadachi)

 13. Yokogeri kekomi (Kibadachi)


Kata

Heian Nidan


Kumite

Gohon Kumite (Jodan, Chudan)

bottom of page